درباره ایفا

  1. ایفا چیست

   بنیاد حمایت از توسعه پایدار مناطق محروم ایفا، بنیاد نیکوکاری و غیرانتفاعی است که با هدف توانمندسازی و ایجاد شغل در مناطق محروم و توسعه پایدار روستاها به شماره ثبت 45185 و شماره مجوز 9741311 (صادره از وزارت کشور) تأسیـس شده است.

   ما در ایفا بنا نداریم درد را برای هموطنمان با پرداخت کمک‌های مالی قابل تحمل‌تر کنیم. تلاش ما این است که با رویکردی اثرگذار، بلندمدت و گسترده، فقر را ریشه کن کنیم. هدف ایفا افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی‌ست که این امر را از طریق آموزش، مشاوره، اشتغال زایی و اجرای طرح‌های زیرساختی دنبال میکند. در ایفا جمع‌اوری اعانه و اهدا بلاعوض مبالغ مالی هرگز جایی ندارد. اعانه یک تسکین  موقت است، فرصت رشدی ایجاد نمیکند و چرخه‌ی فقر را از بین نمی‌برد.

   ارزش‌ها و باورهای ایفا

   معتقدیم که فقر، ناشی از نابرابری در دسترسی به فرصت ها است و استعدادهای افراد در نابرابری ها شکوفا نمی‌شود. ما باور داریم که:

   همه زنده هستیم اما همه زندگی نمی‌کنیم.

   همه‌ رویا دارند، اما همه فرصت ندارند.

   روستاها وقتی از جمعیت خالی شوند، ویران می‌گردند. کمک کنیم که روستاها و در نتیجه ایرانمان به آبادی برسد.

   تمام تمرکز در تخصیص امکانات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی در شهرهای بزرگ است، اما نباید فراموش کنیم که #ایران_روستا_هم_دارد.

   شروع ایفا از زبان موسس، سارا شاهرخی

   همیشه در سال‌های گذشته، هر وقت زمانی فراهم می‌شد  به طور داوطلبانه با تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد کار می‌کردم، ولی حدود 6 سال پیش با شرکتی درایران شروع به کار کردم که یک خیریه کوچک را تحت پوشش داشت و  حدود 70 کودک مادر سرپرست و بی سرپرست را حمایت می‌کرد.

   همیشه فکر می‌کردم خیریه‌ها در ایران بطور مفید و موثر از منابعشون استفاده نمی‌کنند و از لحاظ مدیریت جا برای پیشرفت و بهتر شدن وجود دارد. با همین نگاه در کنار کارم، کم کم  مسئولیت و مدیریت ایفا را داوطلبانه به عهده گرفتم. طی  حدود دو سال و نیم کارهای خیلی خوبی انجام دادیم. توانستیم هفتصد  کودک را تحت پوشش قرار دهیم، مدارس روستایی متعددی ساخته شد، 50 واحد مسکونی ساخته و در اختیار روستاییان قرار گرفت وکلی هم کارهای آموزشی انجام گرفت، هم برای مادران و هم برای کودکان، اما با تمام تلاش‌هایی که  برای توانمند سازی مدد جویان انجام می‌شد خروجی و نتیجه کار به هیچ عنوان برای شخص من راضی کننده نبود.

   متأسفانه سیستم پرداخت یارانه‌ها، مدد جویان را به شدت تنبل کرده بود و در کمال ناباوری  به جای تلاش بیشتر، توقع خود را در حد یارانه پایین می‌آورند و البته کمک‌های بهزیستی و مراکز مختلف هم به تعداد اعضای خانواده‌شان دریافت می‌کردند،  بعلاوه اکثر مددجویان در شهرها راه خیریه‌های گوناگون را یاد گرفته و کمک‌های متنوع از هر کدام می‌گرفتند، در نتیجه ایجاد روحیه کار و تلاش برای سوق آن‌ها به کارآفرینی عملاً کاری بسیار دشوار بود. در این مدت متوجه شدم که اغلب حاشیه نشینان شهرهای بزرگ و افرادی که در شهرها با مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی مواجهند، روستاییانی هستند که به دلیل نبودن امکانات در زادگاه خود و به امید زندگی بهتر به شهرها مهاجرت کرده اند.  این تجربه باعث شد که به فکر حل مشکل از ریشه باشم. زمانیکه برای اولین بار وارد مناطق روستایی و محروم ایران شدم، مهمترین چیزی که جلب توجه میکرد این بود که روحیه کار و تلاش در افراد این مناطق بالاست اما متاسفانه فرصتی برای شکوفایی استعدادها و تحقق رویاهای خود ندارند. این شد که به فکر افتادم بنیادی را ایجاد کنم که به طور متمرکز برای روستاییان و در جهت توسعه پایدار این مناطق فعالیت کند.

   فعالیت های اصلی ایفا

   • ﻣﯿﮑﺮوﻓـﺎﯾﻨﺎﻧﺴﯿﻨﮓ (Microfinancing): ﺗﺎﻣﯿﻦ و آﺳﺎن ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
   • ﻋﻤﺮاﻧﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ: ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﺑﻪ  بالا رفتن درآﻣـﺪ ورﻓـﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻗﺘﺼﺎدی روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
   • آﻣﻮزش، مشاوره و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی: آﻣﻮزشﻫﺎ و مشاوره های ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در روستاها


  1. ایفا کجاها کار می‌کند؟

   ایفا و کمک به آبادی روستاها 

   درصد بیشماری از خانواده‌های ساکن در شهرها که در حال حاضر با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند، همان روستانشینان و ساکنین مناطق محرومی بودند که در جستجوی امکانات و زندگی بهتر، از روستاها به شهرها و یا حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند و در نهایت تبعات این مهاجرت، کل جامعه را نیز درگیر کرده است.

   چرا مشکل را از ریشه حل نکنیم؟

   چرا اجازه دهیم یک فرد روستایی دچار مشکلاتی شود که چاره‌ای جز مهاجرت پیش رویش نباشد؟
   چرا همان‌جا تا هنوز دچار آسیب نشده است به کمک نرویم؟

   وظیفه انسانی همه ماست که از نیازمندان دستگیری کنیم، هر کسی به طریقی. ترجیح ایفا این است که در مناطقی کار شود که حتی اگر مردمش  بخواهند و شبانه روز تلاش کنند، آن‌قدر دورند که  صدایشان به هیچ کجا نخواهد رسید. مردم  در روستاها و مناطق محروم مانند نیازمندان شهری دسترسی به خیرین، سازمان‌های دولتی و غیردولتی ندارند و این یعنی انتهای  محرومیت، یعنی انتهای نابرابری و بی‌عدالتی.

   تبعات خالی شدن روستاها و حاشیه نشینی شهرها

   1. نابودی نظام کشاورزی و تامین غذا
   2. ایجاد بحران زیست محیطی و بیابان زایی
   3. از بین رفتن سنت ها، میراث‌ها و ارزش‌های فرهنگی و تاریخی
   4. کاهش امنیت مرزها

   «ریشه بسیاری از مشکلات و عقب ماندگی ها مانند فقر گسترده، نابرابری در رشد، بیکاری فزاینده و … در توسعه نیافتن و خالی شدن روستاهاست.»

   علل عدم توسعه روستاها چیست؟

   1. دولتی بودن برنامه‌های ضد فقر
   2. مقطعی بودن برنامه‌های ضد فقر
   3. پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید در روستاها
   4. عدم دسترسی به آموزش، تکنولوژی مدرن و نیروی متخصص
   5. عدم دسترسی به بازار سرمایه
   6. کویرزایی، فرسایش و تخریب زمین‌های کشاورزی و منابع آب
   7. نابرابری و نبود عدالت محوری
   8. عدم خلق زنجیره ارزش

   چرا برنامه‌های دولت در کاهش فقر و توسعه روستاها ناکارآمد بوده است؟

   • غلبه رویکرد و نگاه عمرانی به توسعه پایدار روستایی و کمک به مناطق محروم و عدم توجه به تولید و اشتغال‌زایی
   • کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف شناختی از روستا
   • نبود برنامه‌های هدفمند برای توسعه روستاها
   • عدم تخصیص منابع کافی و مدیریت ناموثر منابع تخصیص داده شده
   • نیمه کاره رها شدن طرح‌ها، مخصوصاً با پایان دوره‌های چهار ساله دولت
   • نبود انگیزه و مهارت لازم در بین ماموران و سازمان‌های دولتی برای ایجاد تحولات اجتماعی، اقتصادی و اعتماد سازی

   نقش سازمان‌های مردم نهاد در جهت توسعه روستاها چیست؟

   • سازمان‌های مردم نهاد با هدف کمک به مناطق محروم و ایجاد ارتباط موثر با روستاییان، صمیمیت، اعتماد و مشارکت آن‌ها را جلب می‌نمایند. مشارکت روستاییان لازمه توسعه است.
   • سازمان‌های مردم نهاد به سرمایه‌های اجتماعی و مردمی دسترسی دارند.
   • سازمان‌های مردم نهاد روش و پروسه اجرای برنامه به اندازه نتیجه برایشان اهمیت دارد و به فکر تبلیغ و افزایش مقبولیت اجتماعی نیستند.
   • سازمان‌های مردم نهاد در کنار دولت، مدیریت و پیگیری موثر به همراه مشارکت روستاییان را سبب می‌شوند.
   • سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش تسهیل گر را بین دولت و مردم مناطق محروم و روستاها ایفا کنند. از یک طرف در ایجاد اعتماد بین روستاییان نقش داشته باشند و از طرف دیگر پیگیر درخواست‌ها و حقوق آن‌ها از دولت و ارگان‌های دولتی شوند.

   “بنابراین هم‌افزایی و مشارکت گروه‌های مردمی، خیرین و نهادهای دولتی و حکومتی می‌تواند بهترین راه حل اجرای موفق و پایدار طرح‌های توسعه روستاها، فقر زدایی و کمک به مناطق محروم است.”

    


  1. ایفا چگونه کار می‌کند؟

   1. تحقیقات و انتخاب اولیه روستا
   2. ﺑﺎزدﯾﺪ  ﻣﯿﺪاﻧﯽ از روﺳـﺘﺎ جهت شناسايي، ظرفيت سنجي و ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ روﺳـﺘﺎ
   3.  ﺗﺎﯾﯿـﺪ روﺳـﺘﺎ
   4. ﺗﺴﻬـﯿﻠﮕﺮی در روﺳـﺘﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ روﺳـﺘﺎﻳﻴﺎن
   5. اﻧﺘﺨﺎب راﺑﻂ در روستا و اﻧﻌﻘﺎد قرارداد
   6. آﻣـﻮزش رابط
   7. ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در روستا
   8. اﺧﺬ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره
   9. ارزﻳـﺎﺑﯽ درﺧﻮاﺳﺖ‌ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻛﺎرآﻓـﺮﻳﻨﯽ؛ ﺗﺎﻳﻴﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد کسب و کار درﻳﺎﻓﺖ‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن حمایت مالی
   10. ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﭙﺎ:
    1. در سطح فقر و یا توسعه یافتگی ﺧﺎﻧﻮاده درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
    2. در سطح فقر و یا توسعه یافتگی ﮐﻞ روﺳـﺘﺎ

    


 1. ایفا چگونه وام می‌دهد؟

  اقدامات بنیاد با هدف کمک به مناطق محروم در هر روستا با پژوهش و ظرفیت سنجی آغاز می‌شود. متخصصان این حوزه به صوت پروژه‌ای یا داوطلبانه در تحقیق میدانی، ظرفیت‌های روستا را می‌سنجند و پس از انتخاب رابط و ارائه اموزشهای شغلی به رابط و کارآفرینان روستا، درخواست های انها را جهت اعطای منابع مالی خرد در گامهای زیر ارزیابی و پرداخت میکنند:

  1. اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ حمایت مالی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑﻪ راﺑﻂ روﺳـﺘﺎ
  2. بررسی اولیه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ روﺳـﺘﺎ
  3. ارزﻳﺎﺑﯽ درﺧﻮاﺳﺖ و ارائه مشاوره ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ اﻳفا
  4. تصمیم گیری در خصوص تایید و یا رد طرح در کمیته ارزیابی ایفا
  5. درصورت تایید، اخذ مستندات ضمانت از درخواست کننده و ایجاد ﻛﻤﭙﻴﻦ طرح ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺖ
  6. ﺗﺎﻣﻴﻦ مالی جمعي مبلغ مورد نیاز طرح و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه
  7. ﭘﻴﮕﻴﺮی راه اﻧﺪازی و ﻋﻤﻠﻜﺮد ماهانه ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
  8. ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ  اﻗﺴﺎط
  9. ﺗﺨﺼﻴﺺ  اﻗﺴﺎط ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ کمپین ها

  روستاییان عزیز پس از دریافت منابع مالی در قالب وام، بعد از دوران تنفس که با توجه به ماهیت درآمدزایی کسب و کار آنها تعیین میشود، شروع به بازپرداخت اقساط خود میکنند. مبالغ بازپرداخت شده به صورت اعتبار در حساب کاربری حامیان آن طرح (وام دهدنگان) قرارداده میشود. حامیان عزیز یک ماه زمان دارند تا این مبالغ را مجددا د راختیار طرح جدید بگذارند و درصورتی که در این یکماه به طرح جدید تخصیص نیابد، این مبالغ به حساب صندوق ایفا منتقل میشود و ما از طرف شما آن را در اختیار طرحهای ذیگر قرار میدهیم.

  ویژگی‌های منابع مالی خرد ایفا چیست؟

  باتوجه به بررسی ها و مطالعاتی که در انواع سیستم های میکروفاینانس در دنیا داشتیم، متوجه شدیم که سیستم های موفق میکروفاینانس دارای یک سری ویژگی های مهم و حیاتی هستند. بر همین اساس ما نیز سعی کرده ایم با استفاده از تجارب موفق در دنیا و در نظر گرفتن ویژگی های خاص روستاییان ایرانی، سیستمی را با مشخصات زیر پیاده سازی کنیم که بتواند بیشتری اثرگذاری را داشته باشد:

  1. اعطای منابع مالی بدون دریافت سود
  2. انعطاف در زمان‌بندی بازپرداخت با درنظر گرفتن ماهيت كسب و كار
  3. اخذ ضمانت‌ها و وثایق متناسب با توان کارآفرینان
  4. برقراری ارتباط نزدیک با کارآفرینان از طریق رابطین در روستاها
  5. ارائه آموزش‌های  تخصصی و عمومی شغلی و مهارت‌های کسب و کار به دریافت کنندگان حمایت مالی (شامل مواردی مانند تهیه طرح توجیهی، بازاریابی محصولات، حسابداری، موارد حقوقی و …)
  6. ارائه مشاوره های شغلی به کارآفرینان روستایی
  7. تسهیلگری در خصوص دسترسی به بازارهای فروش.